Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı

Ölçme ve Değerlendirme

Bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav yapılır. Öğretim elemanı, ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ders başarı notunun verilmesinde, tüm sınav sonuçları ve yarıyıl için çalışmaları ile derslere devam ve katılım göz önünde tutulur. Sınavların şekline, ağırlıklarına ve notlara, ilgili öğretim elemanı karar verir. Bir yarıyıl sonunda her ders için aşağıdaki harf notlarından biri öğrencilere başarı notu olarak verilir. Harfler ve harflerin katsayıları aşağıda gösterilmiştir. Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersten başarı notu olarak en az "C" alması gerekmektedir. "E" notu Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 28. Md.'ne göre geçerli kabul edilen bir mazereti bulunan öğrencinin ders için gerekli çalışmaları tamamlayamaması veya yarıyıl sonu sınavına girememesi durumunda verilen geçici nottur. "Y" notu; seminer ve tez derslerinde başarılı olunması durumunda verilmektedir. "Z" notu; seminer ve tez derslerinde başarısız olan öğrencilere verilen nottur. "P" notu; Yüksek Lisans Tezi II çalışmalarını başarı ile sürdüren öğrencilere verilir. "F1" notu; derse devam ettiği halde başarısız olan, "F2" notu ise devamsızlık nedeniyle o dersten başarısız sayılan öğrencilere verilir.

Harf NotuKatsayıHarf Not Aralığı
(100 üzerinden)
A495-100
A-3,790-94
B+3,385-89
B380-84
B-2,775-79
C+2,370-74
C265-69
F100-64
F20-