Anasayfa  »  Sosyal Bilimler Enstitüsü »  Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

 • Yüksek lisans programında eğitim gördüğü alt alana ait temel ve güncel kuramlara hakimdir.
 • Yüksek lisans programında eğitim gördüğü alt alana ait kuramsal bilgileri yetkin bir biçimde uygulamada kullanır.
 • Alanı ile ilgili olarak karşılaştığı sorunları, bilimsel yöntemler ve araçlar doğrultusunda analiz eder.
 • Alanı ile ilgili güncel alan yazına (literatüre) hakimdir ve kendi alanında güncel araştırma konularını, araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulan alanları tanır.
 • Duygu, düşünce ve davranışları anlama ve ölçmede uluslararası düzeyde kullanılan güncel ölçüm araçları ve modelleme teknikleri hakkında bilgi ve beceri sahibidir.
 • Alanı ile ilgili güncel bilgiye ulaşmasını sağlayacak kaynaklar ve bu kaynaklara ulaşım yolları hakkında bilgi sahibidir.
 • Farklı kuramlar ve uygulamalarla ilgili olarak analiz ve sentez yapabilecek beceriye sahiptir.
 • Alanı ile ilgili kuramsal bilgileri, güncel sosyal ve kültürel koşulları göz önünde bulundurarak yorumlar.
 • Alanı ile ilgili olarak ileri düzey yöntem ve istatistik bilgisine sahiptir.
 • Hem niceliksel hem de niteliksel araştırma çıktılarını yorumlama, sunma ve tartışma becerisine sahiptir.
 • Farklı ve yenilikçi projeler üretme ve bu süreçte yaratıcılığını kullanma konusunda olumlu bir tutuma sahiptir.
 • Alanı ile ilgili olan konularda yeni araştırmalar tasarlayabilir ve bir araştırmayı hem bağımsız hem de takım olarak yürütebilir.
 • Eğitim ve uygulama alanındaki etik ilkeler konusunda bilgi sahibidir; çalışmalarını bu ilkeler doğrultusunda yürütür ve gerektiğinde davranışlarının sorumluluğunu alır.
 • Kabul edilmiş uluslararası standartlara göre rapor ve makale yazabilir.
 • Akademik yayın yapabilme yeterliliğine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili olarak hem Türkçe hem de İngilizce sözlü ve yazılı sunum yapabilir.
 • Alanda edindiği bilgi ve becerileri kariyer hedefleri doğrultusunda kullanma ve geliştirmeye açıktır.
 • Alanında yürütülmüş olan araştırmaları eleştirel bakış açısıyla ele alarak değerlendirebilir.
 • İnsan duygu, düşünce ve davranışını açıklamada genetik, fizyolojik, sosyal ve çevresel faktörlerin etkilerini ayırt eder ve bu faktörlerin karşılıklı etkileşimini anlar ve yorumlar.
 • Edinmiş olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kişisel farkındalığını arttırmak üzere kullanabilir.
 • Edindiği bilgi ve beceriyi toplum yararına projeler üretmek üzere kullanabilir.