Anasayfa  »  Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü »  Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

Genel Bilgi

Uluslararası İlişkiler Doktora Programının temel amacı uluslararası ilişkiler alanında özgün bilimsel araştırma yaparak, evrensel bilime katkı niteliğinde bilgi üretecek bilim insanları ve politika uzmanları yetiştirmektir. Program, doktora adaylarının kuramsal bilgi birikimlerini ve analitik düşünme, nitel ve nicel araştırma yapma, akademik yazma ve sunma yeteneklerini geliştirme hedeflerini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Uluslararası İlişkiler Doktora Programı, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün bünyesinde yer alan tek anabilim dalı olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nın akademik kadroları tarafından yüklenilmiştir. Programın akademik kadrosu disipline dair çeşitli konularda aktif araştırma gündemleri olması, akademik etkileşime ve tartışmaya açık olmaları ve alanlarında yetkinliği ile tanınmış veya "gelecek vadeden" akademisyenler olmaları bakımından, doktora adaylarının sadece akademik bilgi ve becerilerini değil, akademik vizyonlarını da geliştirmelerine katkıda bulunabilecektir. Akademik kadronun ilgi alanları doktora programının derslerine de yansıtılmıştır. Ekonomi politik, küresel siyaset, uluslararası ilişkiler teorileri, Türk dış politikası, Ortadoğu siyaseti, siyasi tarih, Avrupa Birliği, güvenlik çalışmaları, barış çalışmaları gibi çeşitli konular, doktora adaylarının ders olarak alıp, araştırma yapabileceği veya tez yazabileceği konular arasındadır.

Doktora programını başarıyla tamamlayabilmek için adayların öncelikle 240 AKTS'lik zorunlu ve seçmeli ders yükünü başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Dersler tamamladıktan sonra, adayların uluslararası ilişkilerin temel alanları ve çalışmayı düşündükleri tez konusu hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olup olmadıkları yazılı ve sözlü aşamaları olan bir "doktora yeterlilik" sınavında değerlendirilir. Doktora yeterlilik sınavını başaran öğrenciler tez çalışmalarına başlama hakkını kazanır ve belli bir süre içinde hazırlayacakları tez önerisini savunduktan sonra "tez öğrencisi" olarak doktora çalışmalarına davam ederler. Yeterlilik sınavındaki başarının tartışmaya yer bırakmayacak biçimde olması beklenir. Zira adayın çalışmak istediği alandaki mevcut bilgi birikimine "özgün" katkı yapması beklenen doktora tezinin temelleri bu bilgi birikimiyle şekillenecektir. Bu nedenle adayların müfredat dışı akademik okumalar yapmaları ve akademik faaliyetlerde bulunmaları kritik önemdedir. Ulusal ve uluslararası konferanslara, bilimsel yayınlara ve araştırma projelerine katılım Enstitü'nün bu çerçevede desteklediği akademik faaliyetler arasındadır.

Doktora programı; 4 zorunlu ve 5 seçmeli olmak üzere toplam 9 ders ile Uluslararası İlişkiler Semineri, yeterlilik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunmasından oluşur. Adayların derslerini tamamladıktan sonra yeterlilik sınavına girmesi, bu sınavı başaran adayların tez önerisinin kabul edilmesi gerekmektedir.