Anasayfa  »  Sağlık Bilimleri Fakültesi »  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı (%30 İngilizce)

Program Yeterlilikleri (Kazanımları)

  • Fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilişkili temel tıp bilimleri kavram ve prensiplerini ile klinik problemleri bilir; akıl yürütme ve problem çözme süreçleri doğrultusunda analiz ederek, gerekli ölçme, değerlendirme, tanımlama ve planlamayı biyopsikososyal bakış açısı ve etkin iletişim becerileri ile yapar; rehber, protokol, talimat gibi yöntemler ve klinik karar verme kullanarak belirli aralıklarla kontrol ederek gerektiğinde yeniden düzenler; yakın ve uzak dönem hedefleri belirleyerek, hasta ve yakınlarının bilgilendirmesini sağlar.
  • İleri düzey, güncel bilgi ve beceri kazanımlarını kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını etik ilkeler, hasta gizliliği, mesleki otonomi ve mevzuatlar doğrultusunda sistematik ve güvenli bir şekilde uygular, yaptığı tüm fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarının hukuksal sonuçlarının farkındalığını kazanır.
  • Toplum sağlığının korunmasında, sağlıklı yaşam için bireylerin yönlendirilmesinde, toplumun fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun ulusal ve uluslararası sağlık politikalarının oluşturulmasında katkıda bulunur, iş güvenliği kapsamında hizmet alan ve çalışan güvenliğinin geliştirilme süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
  • Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile fizyoterapist kimliğini ve bilincini koruyarak disiplinler arası iletişim ve işbirliği çerçevesinde ekip anlayışına sahip olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir.
  • Fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili bilimsel araştırmaları planlar, yürütme, raporlama, arşivleme, sunma ve geliştirme sürecinde araştırma ve bununla ilgili istatistiksel kavramları etik kuralları çerçevesinde tanımlar ve tüm aşamalarına katılır.
  • Kişisel gelişim, bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite geliştirme, alan ve alan dışı eğitim ve mesleki tanıtım programlarına katkı verir, mesleğini ulusal ve uluslararası düzeyde de temsil eder.